Snaptu v 1.2.7

The Soda Pop
Snaptu v 1.2.8 handler UI
Snaptu v 1.2.9